Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZSpis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 927 Komentarzy.
Mamy 3471 Zarejestrowanych Użytkowników.

Gothic 3 Quest Pack 4 PL

Oto link do strony gdzie mo??na poczyta? m. in. o historii spolszczenia Quest Packa.
http://ja.gram.pl/RobeN
A oto linki do samego Quest Packa (dla tych bardziej ??lepych).
G????wny link
Alternatywny link
Potrzebny jest zainstalowany Community Patch 1.74.

Data dodania : 14:38 29.08.2010 | przez Bruce

Profesjonalne strony internetowe
Tizgar 16:03 29.08.2010 Jako ze mam qp pl i ju?? sporo przeszed??em to dam wam tez changeloga // oficjalni autorzy pl changeloga na ko??cu posta


- Dodano kompatybilno??? z Community-Patch 1.74. Community-Patch 1.73 lub 1.74 jest wymagany do instalacji QP4U1 h1.
- Zapisy gry z Quest Packa 4 i pierwszego update'a do niego mog? by? nadal u??ywane.
- Dodano polskie t??umaczenie ca??ego Quest Packa.

Quest Pack 4

- Hotfix do Community-Patch 1.73 jest kompatybilny z Quest Packiem 4.
- Podstawowe pliki mod??w (np. zada??, przedmiot??w, wygl?du zbroi, NPC) nie musz? by? koniecznie zainstalowane. Pozwala to na wyb??r instalacji intra z dodanymi d??wi?kami, oraz nowych tekstur.
- Podczas instalacji mo??na wybra? wi?ksz? odleg??o??? wy??wietlania obiekt??w oraz ro??linno??ci. Obie opcje wp??ywaj? na dzia??anie gry, ale tylko wtedy, gdy ich warto??? zostanie ustawiona na "Bardzo du??a". S??absze komputery nie odczuj? zatem tej zmiany.
Przedmioty
- Pancerz stra??y miejskiej nie powoduje ju?? wrogich reakcji u wi?kszo??ci NPC.
Tekstury
- Wygl?d nieba nie ulega zmianie, gdy zainstalujemy nowy zestaw tekstur.
Zadania
- Dodano nowe zadanie: "Reputacja ?owcy: Pogromca smok??w"
- Zadanie "S??uga Adanosa: Utrzymanie r??wnowagi!" zosta??o usuni?te, poniewa?? dzia??a??o wadliwie.
NPC
- Wy??wietlanie nazwy Kr??la Rhobara II zosta??o poprawione.
- Seruk nie nosi ju?? Zbroi Bandyty, tylko Sk??rzany Pancerz.
- Ekwipunek Ortegi nie zawiera ju?? z??otych strza??.
- Bandyta atakuj?cy Rocko zosta?? przesuni?ty dalej, aby bohater mia?? wi?cej czasu na uratowanie jego ??ycia. Gdy bohater nie interweniuje, Rocko zostaje zabity.
- Pancerz od Luki podnosi umiej?tno??ci ataku, charakterystyczne dla danej gildii.
Naprawa b???d??w
- Zadanie od Asasyn??w "Z??ote czasy: Przekupi? ??mier?" zosta??o poprawione i w swojej tre??ci nie wy??wietla ju?? nazw z Nordmaru.
- Kilka zada?? nie zapisywa??o si? poprawnie w dzienniku. Ten b???d uniemo??liwia?? otrzymanie premii do atrybut??w po uko??czeniu zadania.
- Wieczorem mo??na by??o ujrze? na horyzoncie wschodz?cy czerwony ksi???yc. Prawdopodobie??stwo zobaczenia go znacznie zmala??o.
Inne
- Plik _compiledImage.m00 zosta?? przemianowany na _compiledImage.p01, aby mo??na by??o zainstalowa? je osobno.
- Dodano FAQ, by odpowiedzie? na cz?sto zadawane pytania.


Quest Pack 4

- Ostatnie wydanie Quest Packa!!
- Pe??na kompatybilno??? z Community-Patch 1.73.
- Community-Patch 1.73 lub 1.74 jest wymagany do instalacji Quest Packa.
- Nale??y rozpocz?? gr? od nowa.
- Quest Pack jest oparty na Alternatywnym Balansie (dodanym w Community-Patch 1.70). Uzbrojenie, z??oto i inne warto??ci s? zaprojektowane dla gry z Alternatywnym Balansem. Gdy jest on wy???czony, niekt??re przedmioty mog? by? zbyt pot???ne.
Balans (Magia) ?? Tylko z aktywowanym Alternatywnym Balansem
- "Noc w dzie??" wymaga??a 175 pkt. Prastarej Wiedzy, natomiast "Podr???? duszy" 220 pkt. Poniewa?? "Noc w dzie??" jest pot???niejszym czarem, wymaga teraz 225 pkt. Prastarej Wiedzy.
- "Fala Ognia" i "Eksplozje" dzia??aj? na zasadzie celownika, a nie jak dotychczas - wok???? bohatera.
- Obra??enia czaru "Kula Ognia" zosta??y dostosowane do obra??e?? dw??ch pozosta??ych podstawowych atak??w magicznych.
Rozgrywka
- System zbroi zosta?? ulepszony i wszystkie zbroje zosta??y podzielone na trzy kategorie: przyjazn? dla danej gildii, neutraln? i wrog?. W zale??no??ci od za??o??onej zbroi, NPC mog? by? przyja??ni lub natychmiast atakowa? bohatera.
- Oko??o 125 NPC z biegiem czasu pojawi si? w innym miejscu Myrtany, aby ??wiat sprawia?? wra??enie ??ywszego.
- Interfejs zosta?? zmodyfikowany ?? teraz bardziej pasuje do stylu Gothic 1 i 2.
Przedmioty
- Ubranie My??liwego mo??na kupi? u Jensa, Lukjana i Wilsona.
- W grze mo??na znale??? Pancerz Pirata.
- Lekka Szata Nowicjusza znajduje si? w sprzeda??y.
- Szata Nowicjusza Ognia zosta??a przemianowana na Szat? Nowicjusza.
- Pancerz z p??ytek pe??zaczy mo??e by? wykuty, gdy posiadamy odpowiedni przepis (mo??na go kupi? w Okarze).
- Piwo powr??ci??o do Myrtany. Mo??emy je uwarzy? z przepisu b?d?? kupi? u handlarzy. Do uwarzenia wymagane s? odpowiednie sk??adniki.
- U Xardasa mo??na naby? wi?cej mikstur przemiany:
* Przemiana w demona.
* Przemiana w ogra.
* Przemiana w smoka.
* Przemiana w gargulca.
* Przemiana w potwora.
- Cz???? ikon zosta??a poprawiona.
- Cena z??otych strza?? zosta??a obni??ona o po??ow?.
- Zmienione zosta??y minimalne wymagania do u??ywania poni??szych broni:
* Ognisty miecz "Wieczny P??omie??" wymaga umiej?tno??ci "Lepsza walka mieczem", a co za tym idzie 150 pkt. Si??y. Miecz zadaje dodatkowych 20 obra??e?? od ognia i kosztuje 30.000 sztuk z??ota.
* Zwyk??y ognisty miecz wymaga umiej?tno??ci "Lepsza walka mieczem" i 160 pkt. Si??y. Miecz zadaje dodatkowych 10 obra??e?? od ognia i kosztuje 20.000 sztuk z??ota.
* "B??ogos??awiona Zbroja Paladyna" wymaga opr??cz Si??y tak??e 80 pkt. Prastarej Wiedzy.
* "Szata Iskier ??wi?to??ci" wymaga umiej?tno??ci "Mag Wody".
* "Szata pot?gi Innosa" wymaga umiej?tno??ci "Mag Ognia".
* "Mroczna Szata Beliara" wymaga umiej?tno??ci "Mroczny Mag".
- "??wi?ty Pancerz Paladyna" dodaje 10 punkt??w obrony przed lodem.
- Wszystkie zbroje, kt??re mog? wywo??a? atak przeciwnej gildii s? oznaczone w ekwipunku poprzez ikon? dw??ch skrzy??owanych mieczy.
- Wszystkie zbroje, kt??re mog? wywo??a? atak ka??dego NPC s? oznaczone w ekwipunku poprzez ikon? trupiej czaszki.
- Wszystkie zbroje bez dodatkowej ikony w ekwipunku mog? by? noszone w ka??dym miejscu bez ??adnego ryzyka.
- Kostur Szamana nie jest ju?? przedmiotem zadaniowym. Zadanie, kt??remu by?? przypisany usuni?to.
- Miecz Nordmarczyka nie jest ju?? przedmiotem zadaniowym. Zadanie, do wykonania kt??rego wymagany jest ten miecz mo??na mimo to uko??czy?.
- Warto??? Miecza Nordmarczyka zosta??a zmniejszona o 4000 sztuk z??ota.
- Zbroje Bandyt??w s? nieco ta??sze.
Tekstury
- Wojna poch??on???a Myrtan?! Tekstury zosta??y przemodelowane by lepiej odda? charakter mrocznej, zniszczonej przez inwazj? Ork??w krainy.
- Jest to pierwsza opublikowana wersja nowych tekstur. U Community-Story-Projekt tekstury pojawi? si? w przerobionej oprawie.
- Opcja umo??liwiaj?ca wyb??r ?? w trakcie instalacji mo??emy zainstalowa? nowe tekstury lub je pomin??
- Kolor trofe??w my??liwskich z poszczeg??lnych dzikich zwierz?t zosta?? skorygowany.
- Twarz Lestera zosta??a zmieniona (Tatua??e z G1/G2, sk??ra, kolor warg, broda i brwi, a tak??e t?cz??wka)
- Dodano dwa zdj?cia na ekranie ??adowania. Pokazuj? one nowe tekstury Myrtany.
NPC
- Wszystkie NPC i potwory z w???czonym lub wy???czonym Alternatywnym Balansem daj? 20% mniej Punkt??w Do??wiadczenia.
- Xardas ponownie, tak jak w Gothic 1, posiada magiczne zwoje, mikstury i artefakty, kt??re sprzedaje bohaterowi za odpowiedni? cen?.
- Jens, Chris, Falk, Lukjan, Tom i Wilson nosz? Ubranie ?owcy. Nosi je tak??e Diego po oddaniu nam Zbroi Cienia.
- Wi?kszo??? z??odziei w Myrtanie nie mo??e zosta? okradzionych.
- Z wszystkich gatunk??w pe??zaczy mo??emy teraz zabra? uszkodzone p??ytki z pancerza pe??zacza. Czynno??? ta nie wymaga ??adnych umiej?tno??ci my??liwskich.
- Z truch??a Pe??zacza Wojownika mo??emy zabra? nieuszkodzone p??ytki z pancerza tego potwora. Czynno??? ta nie wymaga ??adnych umiej?tno??ci my??liwskich.
- Elber ma monopol na piwo w Myrtanie. Sprzedaje wszystkie potrzebne sk??adniki i ka??dy przepis.
- Niekt??rzy handlarze ??ywno??ci? sprzedaj? piwo.
- Kilku handlarzy ma wi?cej przedmiot??w w ofercie sprzeda??y.
- Sebastian i inni Magowie Ognia sprzedaj? Szat? Nowicjusza.
- Kiedy bohater wr?czy Paladynowi b??ogos??awiony Ognisty Puchar, wywo??any zostanie magiczny efekt.
- W wewn?trznym pier??cieniu Faring znajduj? si? teraz handlarze, u kt??rych mo??na kupi? ka??dy rodzaj amunicji, je??eli tylko ma si? gruby portfel.
- U wi?kszej liczby NPC zmieniono liczb? pkt. Si??y. Silniejsi s?:
* Hogar
* Thorald
* Mort
* Lisk
* Jorn
Zmiany w zadaniach
- Wszystkie zadania dodane w QP daj? teraz du??o wi?cej Punkt??w Do??wiadczenia.
- Trzydziestoprocentowa redukcja PD z Quest Packa 3 zosta??a zlikwidowana. Za wszystkie zadania otrzymujemy pe??ni? Punkt??w Do??wiadczenia.
- NPC powi?zani z szeregiem zada?? "Wiecznie ??yj?cy" pojawi? si? dopiero, kiedy bohater przyjmie zlecenie ich odnalezienia.
- Aby uko??czy? zadanie "Ostatnia bitwa najwy??szego kap??ana" w ca??o??ci, musimy zabi? tego G????wnego Kap??ana O??ywie??c??w, kt??ry pojawia si? dopiero po otrzymaniu zadania.
- Szereg zada?? zwi?zanych z Katan? zosta?? rozbudowany o nowe polecenia i dzia??ania.
- Uko??czenie zadania "Danina dla Cape Dun" nie jest ju?? wymagane, aby zosta? dopuszczonym do Uruka. Oczywi??cie nadal b?dziemy musieli zdoby? 75 pkt. reputacji.
Naprawa b???d??w
- Z Ugo ponownie b?dzie mo??na handlowa?.
- Phil nie ma wi?cej Pancerzy stra??y miejskiej w ekwipunku.
- Diego nie ma wi?cej zbroi w ekwipunku.
- Puste okno dialogowe w rozmowie z Porganem zosta??o usuni?te.
- Dodano kwestie dialogowe Gelforda, kt??rych nie wypowiada?? w dalszej cz???ci zadania.
- Poprawiono wy??wietlanie imion kilku bandyt??w.
- Poprawiono wy??wietlanie imion kilku Ork??w.
- Poprawiono kilka mniejszych b???d??w w skryptach.
"Rozrywka"
- Przemiana w krow?, ??wini?, jelenia, kr??lika i w???a przy pomocy mikstur wci??? jest mo??liwa, jednak??e bez animacji.
- Storyhelper zosta?? piratem.


Gothic 3 Quest Pack 3

- Modyfikacja jest kompatybilna z Community Patch 1.72 i wymaga go do poprawnego dzia??ania.

Balans (Magia) ?? Tylko z aktywowanym Alternatywnym Balansem
- "Sen" wymaga teraz 80 punkt??w Many (AB: 30 Many).

Balans (Umiej?tno??ci) ?? Tylko z aktywowanym Alternatywnym Balansem
- "Mistrz Z??odziejstwa" kosztuje 15 Punkt??w Nauki i wymaga 110 Umiej?tno??ci Z??odziejskich (AB: 12 PN i 100 UZ).

Balans (Przedmioty) ?? Tylko z aktywowanym Alternatywnym Balansem
- Kamienne tabliczki kosztuj? teraz 6000 (+3 PW) i 12000 (+6 PW) z??otych monet (AB: 500 i 800 monet).

- Je??eli rozmawiamy z Shawnem o odbudowie Gothy, a Potros wci??? ??yje, to w menu dialogu pojawi si? informacja m??wi?ca o tym, ??e najpierw nale??y rozprawi? si? z posterunkiem Ork??w w pobli??u Gothy. Je??eli Potros jest martwy, informacja ta nie pojawia si?.
- Zbroje Bandyt??w i Rabusi??w wymagaj? do za??o??enia odpowiednio rozwini?tych Umiej?tno??ci Z??odziejskich, s? tak??e nieco dro??sze.
- Ikona zwoju i napoju "Przemiana w Krwiopijc?" przedstawia teraz czarnego Krwiopijc? z ??????tym ???d??em.
- Nieumarli zwani "Zmartwychwsta??y Zombie" nazywaj? si? teraz "Zmartwychwsta??y Trup".
- Gdy poinformujemy Phila, ??e Paladyn Wenzel jest gotowy do rewolucji, ten ubierze Zbroj? Stra??y Miejskiej.
- Za sztab? Czystej Magicznej Rudy Ingvar wo??a sobie teraz 160.000, a nie 80.000 sztuk z??ota.
- Zmieni??y si? warunki uko??czenia kilku zada??.
- Niekt??re zadania nie daj? nam teraz bonusu do Punkt??w ??ycia, Many czy Wytrzyma??o??ci, lecz do Si??y, Zr?czno??ci i Prastarej Wiedzy.
- Wszystkie zadania od Dargotha dotycz?ce "Nie??miertelnych" s? teraz do wzi?cia tylko w Klasztorze.
- Zadanie "Troch? tu nudno" zaczyna si? u Coppera, gdy Javier dowiedzia?? si? o udanej rewolucji w Cape Dun.
- Czas oczekiwania w zadaniu Dargotha "D??ugoterminowe badania bibliotekarzy" zosta?? skr??cony z 30-stu na 14 dni .
- Lares zleca zadania "Lares zosta?? okradziony" i "Lares na tropie z??odzieja" tylko wtedy, gdy Brix i Samuel jeszcze ??yj?.
- Pier??cienie "Uszlachetniony Pier??cie??", "Wygrawerowany Pier??cie??" i "Zr?cznie Wykonany Pier??cie??" regeneruj? teraz poprawn? ilo??? Punkt??w ??ycia, Many i Wytrzyma??o??ci.
- Poprawiono b???d w dzienniku zada??, kt??ry m??g?? nie zapisywa? wszystkich uko??czonych misji.
- Tancerka "Wdzi?czna Yasmin" ma teraz inn? nazw?.
- Nazwa "Nieobliczalny Dezerter" zosta??a skr??cona do "Dezerter".
- "Podarta Mapa" nie pokazuje pozycji bohatera, tak jak we wcze??niejszych wersjach.
- Lardo nie ma w ekwipunku naszej broni, je??eli si? z nim wymienimy, a nast?pnie spr??bujemy pobi?.
- Puste okno dialogowe w rozmowie z Ugo zosta??o usuni?te.
- Gnar nie powinien ju?? dawa? nam nagrody dwa razy.
- Poprawiono b???d w rozmowie z Lardo.
- Podr?cznik i lista zmian zosta??y zaktualizowane.
- Drobne b???dy w podr?czniku zosta??y usuni?te.
- B???d w creditsach zosta?? poprawiony.
- Wszystkie zadania Quest Packa daj? wi?cej PD.
- Zaktualizowano baz? danych Community Patch.
- Diego m??wi nowym g??osem.
- Wygl?d Zbroi Stra??y Miejskiej zosta?? odnowiony.
- Wygl?d Starej Zbroi Najemnika zosta?? odnowiony.
- Wygl?d Wzmocnionego ??elaznego He??mu zosta?? odnowiony.
- Ikona ???d??a Krwiopijcy w ekwipunku zosta??a dostosowana do nowego wygl?du potwora.
- Mo??na znale??? i za??o??y? "Lekk? Szat? Nowicjusza".
- Dodano dwa nowe dokumenty.
- "Sma??ona ryba" zosta??a dodana jako przedmiot do spo??ycia. Mo??emy j? kupi? od rybak??w w pobli??u Ardei i w Silden.
- Koszty wszystkich zbroi Bandyt??w i Rabusi??w znacznie zmala??y, ale wymagaj? teraz od ??redniej do wysokiej ilo??ci punkt??w si??y i zr?czno??ci.
- Zbroje Bandyt??w i Rabusi??w nie wp??ywaj? ju?? na reputacj? w danym mie??cie lub frakcji:
- Dodano dwie nowe zbroje.
* "Lekka Szata Nowicjusza"
* "Zu??yty Pancerz Stra??y Miejskiej"
- Diego ju?? od pocz?tku nosi Zbroj? Cienia, ale p????niej przekazuje j? bohaterowi.
- Lester nosi now? "Lekk? Szat? Nowicjusza".
- Mo??na handlowa? z rybakami.
- Pyran nosi now? "Szat? Nowicjusza Ognia".
- Trzy szczury l?dowe w pobli??u Ardei maj? nowe zbroje, wyposa??enie i s? trudniejsi do pokonania.
- Jack daje nam wi?cej PD i z??ota za zadanie "Jack i z??oto buntownik??w".
- Imiona wartownik??w w Geldern zosta??y poprawione.
- Cena Zbroi Stra??y Miejskiej zosta??a zwi?kszona.
- Poprawiono kilka liter??wek.
- Powa??ny b???d w zadaniu "Zjednoczona moc druidzkich kamieni: razem jeste??my silni!" zosta?? naprawiony. W niekt??rych sytuacjach m??g?? on powodowa? crashe gry.
- Naprawiono problem, kt??ry sprawia??, ??e ksi???ka ucz?ca wyrobu ostrych strza?? by??a dost?pna u odpowiedniego handlarza tylko w 50% przypadk??w.
- Niew??a??ciwy komentarz Hamlara zosta?? usuni?ty.
- Poprawiono niew??a??ciw? wypowied?? bohatera podczas rozmowy z Vandornem.
- Pancerz Karlana jest teraz wy??wietlana poprawnie.
- Lardo nie wspomina o zwoju Ognistej Kuli w rozmowie z nim.
- Kostur Larda ma teraz bonus +15 do Many.
- Punkty Reputacji dla Gothy by??y nieprawid??owo przydzielone.
- Kolor d??oni Vatrasa zosta?? dostosowany do koloru jego sk??ry.
- Instalator zosta?? napisany od nowa i powinien powodowa? mniej problem??w.
- Poprawiono kilka przyczyn b???dnego dzia??ania instalatora.
- Podr?cznik i lista zmian zosta??y zaktualizowane.
- Bro?? "Kostur S?kowy Larda" nie by??a dost?pna w grze.
- Lardo nie wr?cza?? nam swojego kostura.
- W pewnych okoliczno??ciach brak kostura powodowa?? crash gry.
- Do menu g????wnego dodano logo Quest Pack.
- Ca??y Quest Pack ma teraz niemiecki dubbing.
- Intro zawiera nowe dialogi.
- Gdy Alternatywny Balans (CP 1.70) nie jest aktywny, bohater dostaje 30% mniej Punkt??w Do??wiadczenia. Z w???czonym AB otrzymamy pe??ni? PD.
- Seria wielow?tkowych zada?? opowiada cz???? historii "Nie??miertelnych".
- 21 samodzielnych zada?? zosta??o dodanych do gry. Nie maj? zleceniodawcy i s? wywo??ywane przez konkretne dzia??ania.
- Zostajemy nagrodzeni po znalezieniu wszystkich druidzkich kamieni przemiany.
- Rozszerzony wyb??r opcji dotycz?cy Punkt??w ??ycia, Many i Wytrzyma??o??ci w chramach i u Mag??w Wody.
- Ka??dy gracz ma szans? uzyska? tyle punkt??w reputacji u Asasyn??w, aby dosta? si? do Ishtar, pod warunkiem ??e zgodzi si? odda? dla nich ca??e swoje z??oto.
- Gotha mo??e zosta? odbudowana tylko po ??mierci Potrosa.
- Poszerzono mo??liwo??ci wydobywania rudy (przetapianie sztabek rudy).
- Rozbudowano mo??liwo??ci stra??nika skarb??w - Hasula (wymiana sztabek z??ota).
- Niekt??rzy NPC nosz? nowe lub zmodyfikowane zbroje:
* Altus, Dargoth i Karrypto nosz? now? ??Ci???k? Szat? Ognia??.
* Saturas i Nefarius nosz? now? ??Ci???k? Szat? Wody??.
* Angar nosi Zbroj? Stra??nika ??wi?tynnego.
* Gorn i Lee nosz? now? ??Star? Zbroj? Najemnika??.
* Stra?? Miejska melduje si? z powrotem. W ca??ej Myrtanie wojownicy nosz? pancerz Stra??y Miejskiej wbrew woli Ork??w.
* Olivier, Karlen i Thordir nosz? teraz now? Zbroj? Paladyna.
* Redge nosi Zbroj? Bandyty.
- Zale??nie od naszych umiej?tno??ci my??liwskich, mo??emy pozyska? ze Smok??w cenne trofea.
- Zale??nie od naszych umiej?tno??ci my??liwskich, mo??emy pozyska? z Gargulc??w i Piaskowych Gargulc??w cenne trofea.
- Gotha jest strze??ona przez przekl?tych, nieumar??ych Paladyn??w.
- Wiele NPC otrzyma??o nowe imiona.
- Siedmiu ca??kowicie nowych NPC zosta??o dodanych w QP.
- Niekt??rzy NPC s? teraz trudniejsi do pokonania:
* Zuben, Rhobar, Xardas i Kan s? silniejsi.
* Altus, Angar, Nefarius, Brix i Butch, a tak??e Hasul i Lee s? silniejsi.
* Smoki i G????wny Kap??an O??ywie??c??w s? silniejsi.
- Hasul, stra??nik skarb??w Bakareshu, nosi Wielki Turban, jako znak jego wysokiej pozycji.
- Dodano wiele nowych przedmiot??w zwi?zanych z zadaniami.
- Dodano wiele przedmiot??w u??ytkowych.
- Dodano wi?cej nowych map.
- Dodano wi?cej nowych recept.
- Dodano wiele nowych dokument??w.
- Bohater mo??e otrzyma? wiele nowych zbroi, tak??e tych znanych z Gothic 1 i 2:
* Stary Pancerz Cienia
* Pancerz 'Wodnego Kr?gu'
* Pancerz Stra??nika ??wi?tynnego
* Pancerz Stra??nika Miejskiego
* Stary Pancerz Najemnika
- Niekt??re zbroje wymagaj? do za??o??enia odpowiednio rozwini?te atrybuty:
* Pancerz Ceremonialny 200 pkt. Si??y
* Pancerz Paladyna 270 pkt. Si??y
* Szata Ognia 220 pkt. Prastarej Wiedzy
* Ci???ki pancerz najemnika 220 pkt. Si??y
* Pancerz Orka 280 pkt. Si??y
* Ci???ki pancerz Nordmarczyka 260 pkt. Si??y
* Szata wody 190 pkt. Prastarej Wiedzy
- Kupcy w Myrtanie nie zawsze maj? na stanie wszystkie zbroje. Bohater musi znale??? kupc??w w innym mie??cie, aby zdoby? upragnion? zbroj?.
- Wykonane, ale niedost?pne w podstawowej wersji gry pancerze Buntownik??w i Najemnik??w s? teraz mo??liwe do zdobycia.
- U kowala mo??emy za znaczn? kwot? kupi? nowo dodany he??m.
- Ingvar sprzedaje normaln? i czyst? magiczn? rud? oraz rud? ??elaza, gdy bohater odbije Kopalni? Klanu M??ota z r?k Ork??w.
- Wiele przedmiot??w otrzyma??o nowy opis.
- Ka??dy z nordmarskich Kamieni Przodk??w r????ni si? teraz kolorem.
- Wszystkie nowe przedmioty (bronie i tarcze) posiadaj? zmodyfikowane lub ca??kiem nowe ikony w ekwipunku.
- Wiele przedmiot??w zwi?zanych z misjami posiada zmodyfikowane lub ca??kiem nowe ikony w ekwipunku.
- Czerwony pancerz Krwiopijc??w zosta?? zast?piony czarnym.
- Z?bacze w pobli??u Silden r????ni? si? od innych kolorem sk??ry.
- Tarcza Rycerza i Tarcza Paladyna maj? ca??kiem inny wygl?d.
- Twarze czterech przyjaci????: Diego, Gorna, Miltena i Lestera zosta??y zmienione.
- Wygl?d pocz?tkowej zbroi naszego bohatera zosta?? zmodyfikowany.
- Lares zosta?? poddany gruntownej przer??bce i ma ca??kiem nowy wygl?d twarzy.
- Po niewolnikach wida? teraz, ??e musieli cierpie? pod okupacj? Ork??w.
- Vatras u??y?? na sobie zakl?cia odm??adzaj?cego i ponownie wygl?da jak mag, kt??rego znamy.
- Wygl?d Korony Adanosa zosta?? poprawiony.
- Wielu NPC bez imion otrzyma??o poprawione tekstury twarzy i oczu.
- Podczas zadania "Stare metody Nowego Obozu" Roland daje bohaterowi dwa nowe unikalne przedmioty.
- Butch przyjmuje bohatera tylko wtedy, gdy ten rozmawia?? wcze??niej z Xardasem.
- Uko??czenie zadania "Co si? sta??o z Rocko?" nie jest ju?? konieczne, aby wyzwoli? Cape Dun.
- Zadanie "To w??osy! Po prostu fascynuj?ce!" zaczyna si?, gdy bohater odda Thordirowi pob??ogos??awiony kielich.
- Wykonuj?c polecenia Xardasa otrzymujemy w nagrod? now? recept?.
- Druidenmod jest teraz kompatybilny z CP 1.7.
- Poprawiono kilka drobnych b???d??w wyst?puj?cych jeszcze w QP 2.0
- Podczas zadania "Stare metody Nowego Obozu" do Gorna nie trafia??y wszystkie przedmioty, kt??re Roland chcia?? mu przekaza?.
- Ostatnia opcja dialogowa w zadaniu "Thorus jest niewinny" nie by??a mo??liwa do wybrania, gdy zadanie "Nazwisko na li??cie" zosta??o uko??czone.
- Kolejno??? rozmowy z Gornem i b???dy w niej zawarte zosta??y naprawione.
- Wyeliminowano wi?cej b???d??w w rozmowach:
* Hamid nie dawa?? bohaterowi obiecanej ilo??ci z??ota.
* Rozmowa bohatera z Hasulem zosta??a uporz?dkowana.
* Rozmowa bohatera z Xardasem zosta??a uporz?dkowana.
* ?le przypisane Hasulowi zdanie zosta??o poprawione.
* Brakuj?ca wypowied?? Groka zosta??a dodana.
* Brakuj?ca wypowied?? Kalana zosta??a dodana.
* Brakuj?ca wypowied?? Silvio zosta??a dodana.
* Niew??a??ciwe zdanie Kaffu zosta??o usuni?te.
* Dwie brakuj?ce wypowiedzi Ismaela zosta??y dodane.
- Sk??adnia tekst??w i dialog??w zosta??a poprawiona, je??eli brzmia??a nielogicznie.
- Quest Pack ma teraz rozszerzenie *.mod i wsp????pracuje z ca??? zawarto??ci? Community Patch 1.7.
- Instalator zosta?? rozbudowany o opcj? r?cznego wybrania katalogu instalacyjnego modyfikacji.
- BackUp utworzy kopi? zapasow? wszystkich plik??w, kt??re zostan? nadpisane po instalacji Quest Packa.
- Zmodyfikowano instalator.
- Odinstalowanie QP przywr??ci nadpisanym plikom ich pierwotny stan.
- Dodano wi?cej dokumentacji i zaktualizowano istniej?ce.
- Nowe misje - Quest Pack v.2.0 uko??czony:
* Dodano szereg zada?? w Mora Sul (Varant).
* Dodano wi?cej zada?? pobocznych.
- Angar nie daje nam ju?? Katany, gdy wygramy z nim na arenie.
- Dodano wersj? Druidenmoda zawieraj?c? nowe zadania.
- Punkty Do??wiadczenia zosta??y zbalansowane. 22500 Punkt??w Do??wiadczenia zosta??o zabranych z podstawowych zada?? i dodanych do QP.
- Z zada?? dost?pnych w Gocie mo??emy uzbiera? 100 Punkt??w Reputacji:
* Uratuj Gorna z ??ap Ork??w z Gothy (+ 10 Punkt??w Reputacji)
* Polowanie na demony z Gornem (+ 10 Punkt??w Reputacji)
* Zniszcz patrol Ork??w stacjonuj?cych w pobli??u Gothy (+ 10 Punkt??w Reputacji)
* Uwolnij Goth? od kl?twy (+ 30 Punkt??w Reputacji)
* Pokonaj Potrosa (+ 5 Punkt??w Reputacji)
* Stare metody Nowego Obozu (+ 15 Punkt??w Reputacji)
* Odbuduj Goth? (+ 20 Punkt??w Reputacji)
- Teksty nowych dokument??w maj? teraz inn? form?.
- Poprawiono kilka b???d??w obecnych w QP 1.5:
* Urkrass nie potrzebuje trzech futer wi?cej, je??eli przed pierwsz? rozmow? z nim nie mamy ich w ekwipunku.
* Mamuk nie wypala ju?? skr?t??w, kt??re mu dajemy.
* Sk??adnia, teksty i podzia?? dialog??w zosta??y poprawione, je??eli brzmia??y nielogicznie.
* Gdy przyjmiemy zadanie "Pismo dla Kana" po ??mierci Kana, nie b?dzie ono mo??liwe do uko??czenia.
* W pewnych okoliczno??ciach decyduj?ca odpowied?? w zadaniu "Papierowa gospodarka" nie mog??a by? wybrana. Pocz?tkowe/ko??cowe warunki uko??czenia kilku powi?zanych z tym zada?? uleg??y zmianie.
* B???dy w szablonach zosta??y naprawione.
- Niekt??re warunki rozpocz?cia lub zako??czenia zada?? zosta??y naprawione i dzia??aj? prawid??owo:
* Zadanie "Stare metody Nowego Obozu" nie jest ju?? zale??ne od zadania "Nazwisko na li??cie". Mo??emy je rozpocz??, gdy zabili??my Demona z Gothy, a Gorn przebywa w zamku.
* Zadanie "Poinformuj Groka, ??e Zapotek osi?gn??? sw??j cel" zosta??o usuni?te (dodano je w pierwszej wersji Quest Packa, ale dzia??a??o wadliwie).
* Wpis o zadaniu od Miltena "Zabij wszystkie smoki na kontynencie!" nie by?? ca??kowicie zapisany w dzienniku zada??.
- Dodano kompatybilno??? z Community Patch 1.6.
- Zmieniono pliki nowych zada??
- Przerobiono pliki z podstawowej wersji
- Zmieniono zawarto??? folderu, do kt??rego instaluje si? modyfikacja
- Dodano wi?cej dokumentacji
- Dodano instalator modyfikacji


Gothic 3 Questpaket v.1, 1.5, 1.5.1 z HotFix
------------------------------------------------

Te wersje nie posiadaj? w??asnej listy zmian.
Informacje na ich temat zosta??y zebrane w tym po??cie na forum JoWood.

http://forum.jowood.de/showthread.php?t=151650

-------------------------
wykonane przez Humanforce
t??umaczenie: Gumi??
Strona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.