Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZSpis Mod??w wraz z dzia??aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 927 Komentarzy.
Mamy 3471 Zarejestrowanych Użytkowników.

Service Pack 1.4 do Gothic 2: Noc Kruka

Lista zmian:
- Naprawiony b???d zwi?zany z Laresem i ornamentem.
- Naprawiony b???d dotycz?cy Ciphera, dzi?ki kt??remu gracz sprzedawa?? ca??y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi?? go i ca??y sprz?t wraca?? z powrotem do gracza.
- Zlikwidowany b???d zwi?zany Busterem i rogami Cieniostwora.
- Podczas rozmowy z Busterem, posta? ta opowiada o Sentenzie. Bohater uznaj?c t? wskaz??wk? za wa??n?, m??wi mu, ??e zap??aci za t? informacj? 5 sztuk z??ota, po czym Buster dzi?kowa?? mu za to. W rzeczywisto??ci gracz nie oddawa?? najemnikowi ani grosza. B???d ten zosta?? wyeliminowany.
- Usuni?ty bug zwi?zany z Wasilim. Gracz m??g?? go bi?, a z jego zw??ok wyci?ga? stare monety, kt??re potem m??g?? odsprzeda? Wasiliemu - i tak w niesko??czono???.
- Gdy jeste??my na farmie, podczas rozmowy z postaciami widzimy opcj? dialogow? typu "Chc? do???czy? do Najemnik??w!". Opcja ta zosta??a zmieniona i jest widoczna dopiero, gdy porozmawiamy z Lee na temat do???czenia do Najemnik??w.
- Naprawiono b???d w polskiej polonizacji. W jaskini nieopodal piramidy znajduj? si? golemy. Ich nazwa nie zosta??a przet??umaczona na j?zyk polski, a gracze my??leli, ??e to po prostu nowy typ golem??w. B???d zosta?? usuni?ty, a tajemnicze istoty to po prostu kamienne golemy.
- Naprawiono bug zwi?zany z Vatrasem i almanachem. Teraz w sz??stym rozdziale nie mo??emy odkupowa? od niego owej ksi?gi, a nast?pnie oddawa? za punkty do??wiadczenia.
- Naprawiono b???d zwi?zany z Bosperem, polegaj?cy na drogiej sprzeda??y sk??r dla owej postaci, a nast?pnie odkupowanie ich po ni??szej cenie. Teraz sprzedaj?c sk??ry Bosperowi nie mo??emy ich odkupi?.
- Poprawiono mini-zadanie zwi?zane z ksi?g? rachunkow? Lehmara. Teraz oddaj?c ksi?g? Thorbenowi, Coragonowi lub Hannie, nie mo??emy jej w ??aden spos??b odzyska?.
- Usuni?to bug zwi?zany z Janem. Gracz m??g?? go bi?, a z jego zw??ok wyci?ga? smocz? krew, kt??r? potem m??g?? odsprzeda? Janowi - i tak w niesko??czono???.
- Naprawiony b???d dotycz?cy Hodgesa, dzi?ki kt??remu gracz sprzedawa?? ca??y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi?? go i ca??y sprz?t wraca?? z powrotem do gracza.
- Naprawiono b???dy, kt??re wyst?puj? w wyniku niekompletnie przet??umaczonych skrypt??w przez Lorda Micha??a z TheModders. Teraz wszystkie skrypty s? po polsku.
- Usuni?ty b???d zwi?zany z Carlem i jego robotnikiem, dzi?ki kt??remu gracz m??g?? pobi? owe osoby i dzi?ki temu uzyskiwa? niesko??czon? ilo??? stali. Teraz postacie te s? nie??miertelne, wi?c gracz nie mo??e wykonywa? tej czynno??ci.
- Bennet ju?? nigdy wi?cej nie sprzeda niesko??czonej ilo??ci stali. Ba, gracz w og??le nie mo??e ju?? jej u niego kupowa?, gdy?? jest ona teraz sprzedawana przez Hodgesa (asystenta Benneta) po dwie sztuki na jeden rozdzia??.
- Od teraz przy spytaniu Roda o nauk? pos??ugiwania si? broni? dwur?czn?, dodawany jest wpis do dziennika, kt??ry m??wi, ??e ??w posta? mo??e nauczy? nas pos??ugiwania si? broni? dwur?czn?.
- Poprawiony dialog ze stra??nikiem po??udniowej bramy miasta.
- Nowe opcje w menu g????wnym (m.in. mo??liwo??? wy???czenia reklam).
- Zmniejszono ilo??? do??wiadczenia jakie otrzymujemy po oddaniu Scattemu kufla piwa.
- Usuni?ty b???d, kt??ry objawia?? si? poprzez niesko??czony zapis w dzienniku przy rozmowie z Thorbenem o wytrychach.
- Rozmna??anie mieczy u Harada zosta??o wyeliminowane. Gracz m??g?? sprzedawa? jeden miecz w cenie dw??ch poprzez wykorzystanie powszechnie znanego tricku.
- Wyeliminowanie b???d??w zwi?zanych z niemieckimi tekstami w polskiej wersji gry.
- Od teraz niemo??liwe jest uzyskanie 12000 sztuk z??ota po pobiciu Jana, gdy damy mu te pieni?dze na wyr??b zbroi.
- Demony zosta??y zmniejszone o 25%, skutkiem czego nie blokuj? si? ju?? w przej??ciach.
- Usuni?cie b???du, w skutek kt??rego Francis i jego pobicie skutkuje odebraniem jego ksi?gi z notatkami, a nast?pnie oddawaniu mu jej w niesko??czono??? za punkty do??wiadczenia i z??oto.
- Poprawione drobne liter??wki pope??nione przez CD Projekt w tekstach gry.
- Od teraz Grom ??pi w ??????ku w swoim namiocie, a nie na stoj?co przed nim.
- Zmieniono nazwy drewna do ci?cia z "Pi??a do ci?cia" na "Drewno" (niedor??bka CD Projekt).
- Kolejne usuni?cie ostatk??w niemieckich tekst??w (jeszcze jakie?? wyst?puj?, prosimy to zg??asza? na naszym forum [gothic.gram.pl/forum]).
- Od teraz gracz nie mo??e odkupi? paczki stali od Huno.
- Teraz stra??nik w kopalni bandyt??w po uwolnieniu niewolnikow nie ma kwestii "Uwolnij niewolnik??w!".
- Naprawiono b???d w dialogu nauczania Jackiem Aligatorem.
- Naprawiono b???d w wyniku kt??rego niekt??rzy nauczyciele l?dowali we wpisie "Nauka", a nie "Nauka w ??wiecie zewn?trznym".
- Teraz w zadaniu "Kto?? co?? zgubi??" po oddaniu przedmiotu Hannie rzecz ta znika nam z ekwipunku.
- Usuni?te resztki niemieckich tekst??w, kt??re zosta??y wytropione przez u??ytkownik??w Tawerny Gothic (by??o ich naprawd? ma??o).
- Halvor ju?? nie b?dzie powtarza?? dwukrotnie jednej ze swoich wypowiedzi.
- Mo??liwo??? odkupienia od Coragona pier??cienia Valentina zosta??a usuni?ta.
- Dobne korekty j?zykowe.
- Zlikwidowano niekt??re podw??jne wpisy w dzienniku.
- Dodano obs??ug? muzyki podczas gry, kiedy to "Noc Kruka" dzia??a pod kontrol? systemu Windows Vista.

UWAGA!!! Tego Service Pack'a nale??y zainstalowa? do g????wnego folderu z zainstalowan? gr? i do uruchomienia nie wymaga GothicStartera. ??ycz? mi??ej gry.
Pobierz Service Pack 1.4 (strona 1)
Pobierz Service Pack 1.4 (strona 2)

Data dodania : 11:26 10.03.2009 | przez Bruce
Ostatnio edytowane : 21:43 08.06.2009 | przez Zdunek

Profesjonalne strony internetowe
xenonisbad 13:29 10.03.2009 Cytuję:- Dobne korekty j?zykowe.
Ju?? si? ich boj?. Tylko dlaczego nazwano to SP1.4? Ja mam wersj? gry 2.6.
Bruce 14:56 10.03.2009 Cytuję:Ju?? si? ich boj?. Tylko dlaczego nazwano to SP1.4? Ja mam wersj? gry 1.6.
Bo to jest nazwa SP, a nie gry.
i1717 21:08 28.06.2009 Ja gram w normaln? wersje gothic 2Strona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.