Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKrtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZSpis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 926 Komentarzy.
Mamy 3468 Zarejestrowanych Użytkowników.

Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera

Wersja PDF:
http://poziomkaz.pl/otherfiles/od_zera_do_moddera_cz_1.pdf

Tutek poka?e jak w praktyce szybko zrobi? ?adny ?wiat, w tym przypadku opisz? jak zrobi? system jaski?, czyli co? co jest rzecz? problematyczn? dla wi?kszo?ci osb.

Program na ktrym pracuj? to 3d Max v. 8.
Podstawowe narz?dzia z ktrymi b?dziemy pracowali:
Zestaw narz?dzi Edit Poly, tu skorzystamy z:
- Extrude
-Veld target
- MsSmoth
- cut
- connect
Narz?dzia podstawowe(Przesuwanie, skalowanie, obracanie)
Pierwsze co to tworzymy jaki? obiekt na ktrym b?dziemy pracowa?, ja tworz? zwyk?ego Boxa z panelu po prawej. Potem proponuj? klikn?? F4 by pojawi?y si? kraw?dzie.
By przej?? do w?a?nie zestawu narz?dzi(trybu pracy) Edit poly trzeba klikn?? prawym na obiekcie, wybra? convert to -> Edit poly i jeste?my w trybie pracy Edit poly.

W Edit poly jest kilka trybw pracy:
Vertexami(wierzcho?kami) - te trzy kropki.
Edgami(kraw?dziami) - ten trjk?t
Orderami(obramowaniem) - to ucho, ale tego nie b?dziemy u?ywa?
Poligonami(p?aszczyznami) - ten pe?ny kwadrat
Elementem - ten sze?cian, te? nie b?dziemy u?ywa?.

Je?li mamy stworzony ten box i jest ju? przekonwertowany do Edit poly to musimy si? zastanowi? jak du?y ma by? ten kawa?ek ktry z niego stworzymy i jak bardzo szczeg?owy. Ja chc? z niego stworzy? ma?? grot?, wi?c w??czam sobie edycj? edgami. Zaznaczam jedno Edge()

przyciskam Ring(1) by zaznaczy?y mi si? edgi dooko?a i bior? ten guzik przy connect, powinno otworzy? si? okienko w ktrym ustalamy ile ma by? nowych kraw?dzi i jak maj? by? rozmieszczone, w moim przypadku chc? by by?y 3 nowe kraw?dzie dooko?a, wi?c wpisuj? w segments 3 i klikam ok. Jak wida? pojawi?y si? trzy kraw?dzie. Chc? by na innych p?aszczyznach tak?e pojawi?y si? kraw?dzie, robi? analogicznie do powy?szego(nie daj? screenw i pozostawiam Wam mo?liwo?? prbowania).
Mi wysz?o co? takiego:

Teraz by wymodelowa? kszta?t groty u?yjemy edycji vertexami.
Zaznaczamy pojedyncze vertexy i przeci?gamy je w odpowiednich kierunkach(w??czamy przesuwanie)

Je?li kto? nie ma opanowane przesuwania vertexw oraz obracania przestrzennego to mo?e by? problem, nie opisz? jak naj?atwiej bo to kwestia tylko i wy??cznie wprawy(do pracy rodacy wink.gif )
Po krtkim czasie wysz?o mi co? takiego:

Kwesti? problematyczn? w tym co wysz?o mo?e by? brak vertexw po wyci?gni?ciu ty?u, by ty? jaskini nie mia? prostej ?ciany. Tu na ratunek przychodzi cut(Edit poly, tryb edycji vertexw). Naje?d?amy na jeden verte, gdy zmieni si? na taki ma?y krzy?yk to klikamy, i doje?d?amy do drugiego, jak si? zmieni na ten ma?y krzy?yk to klikamy. Screen przedstawia moment po klikni?ciu pierwszego i przed klikni?ciem drugiego

Trzeba t? operacj? powtrzy? dla jeszcze 3 takich miejsc.
Odwracamy obraz w?a?ciwie o 180 stopni, by widzie? t? ?ciank? ktra zosta?a p?aska i ktra ma by? wyj?ciem z tej groty. Bierzemy zaznaczanie poligonami i zaznaczamy te poligony na p?askim(warto tu zaznaczy? opcj? ignore backfacing) najlepiej jest zaznacza? pojedynczo z przytrzymanym guzikiem Lewy-CTRL. Po zaznaczeniu uruchamiamy opcj? extrude(powiedzmy ?e automatyczn?, nie klikamy w ten guzik obok napisu extrude). Gdy opcja extrude jest aktywna to naciskamy na zaznaczone wcze?niej poligony, przytrzymujemy i przesuwamy myszk?, by powi?kszy?o si? tak jak chcemy.

Przesuwamy vertexy tak by korytarz nie wygl?da? identycznie w r?nych cz??ciach, extrudujemy, i znowu przesuwamy, do czasu gry osi?gniemy odpowiedniej d?ugo?ci korytarz.
Mo?emy tak?e obraca? zaznaczone Poligony, t? strza?eczk? w k?ko przy opcji przesuwania w grnym panelu, dzi?ki czemu nasz tunel mo?e i?? w gr?, w dl, w bok i w ogle jak chcecie.
Przy bardziej rozbudowanych rzeczach przydatna jest opcja Veld Target(dost?pna przy edycji vertexami) dzia?a na zasadzie ?e klikamy w jeden verte potem w drugi i vertexy si? ??cz?(mo?na w ten sposb ??czy? kilka obiektw, np. grot? ze ?wiatem zewn?trznym.
Je?li chcemy zrobi? wi?cej szczeg?w w danym miejscu(by np. zrobi? pop?kan? ?cian?) to zaznaczamy poligony w tym miejscu i naciskamy MSSmoth.

Po sko?czeniu modelowania jaskini bierzemy edycj? poligonami, u?ywamy skrtu L-CTRL + A by zaznaczy? wszystkie poligony i szukamy opcji Flip w panelu po prawej. A to po to by ?ciany by?y od ?rodka a nie od zewn?trz. ?ciany b?d?ce na zewn?trz po prostu u?atwiaj? prac?, w szczeglno?ci pocz?tkuj?cym.

Ten tutek to oglny opis wa?niejszych opcji przy tworzeniu ?wiata tak by pozna? te narz?dzia, nie jest to tutek jak stworzy? super ?wiat, lecz jakie s? potrzebne do tego narz?dzia i jak si? je u?ywa. Jest on raczej dla pocz?tkuj?cych z wi?kszym zapa?em. Oczywi?cie je?li Wam nie wychodzi to si? nie martwcie, nie od razu Rzym zbudowano.


Mi oglnie wysz?o co? takiego, podkre?lam ?e by?a to robota w?a?ciwie na 2 minuty.


Dawajcie screeny z w?asnych prac w komentarzach, jako hosting proponuj? wklejasz.pl wink.gif


Zuploadowany filmik pokazuj?cy ca?y proces oraz rzecz ktr? mo?na uzyska? u?ywaj?c tych kilku prostych opcji

Data dodania : 13:44 08.11.2009 | przez Zdunek
Ostatnio edytowane : 16:20 08.11.2009 | przez Zdunek

Profesjonalne strony internetowe
Dinitri 13:05 09.11.2009 Mam pytanie jak si? ma skala programu do gothica?
Jak sze?cian ma 1x1x1 to w grze jaki b?dzie?

Tak oglnie to fajny tutek biggrin.gif
Czekam na nast?pn? cz???.
Gothicman123 20:01 29.11.2009 Mo?e kto? da? linka do ?ci?gni?cia tego programu bo na goglach niemoge znale??Strona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.